Често задавани въпроси

Дейзи Мултимедия ЕООД предоставя на територията на България лицензирано разпространение на телевизионни канали за хотели.
1. Какво трябва да плаща един хотелиер?

Всяко лице, което стопанисва или притежава хотел или друг вид място за настаняване на гости-външни лица, е длъжно съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) да има валидно сключени договори за отстъпени от съответните правоносители права върху телевизионни програми и включените в тях закриляни обекти. Законът за авторското право и сродните му права (чл.21 и чл.91) поставя тези изисквания, защото разпространяваните в хотелите (или в друг вид места за настаняване, като например, но не само: хостели, стаи за гости, квaртири и др. ) ТВ програми и включеното в тях съдържание представляват използване по смисъла на ЗАПСП на тези програми и тяхното съдържание посредством включването им като част от предлаганата на такива места туристическа услуга.

Лицензираното разпространение на ТВ канали в хотела изисква:

    • Договор за правата върху съответната телевизионна прогорама в нейната цялост, който се сключва с телевизионната организация, която я създава или съответно – нейн оторизиран представител.

Наред с това обаче за съдържанието, включено в тази програма е необходимо да бъдат сключени и други договори, а именно:

  • Договор със сдружение за събиране на авторски права за музиката, която се излъчва/предава/ в програмите на съответните ТВ канали. На територията на България това сдружение е Музикаутор.
  • Договор със сдружението за колективно управление правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи за публично изпълнение, за записите на музикални произведения, които се излъчват/предават в програмите на съответните ТВ канали. На територията на България това сдружение е ПРОФОН.
  • Договор с дружеството за колективно управление правата на продуцентите и авторите на филмови продукции, чиито филми и други аудиовизуални произведения са включени в съответните ТВ канали. На територията на България това сдружение е ФИЛМАУТОР.

Повече информация относно съответните организации е налична в електронната страница на Министерство на културата.

2. Какво получават хотелите от предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения (кабелните оператори)?

Практика на територията на България е хотелите да получават телевизионен сигнал от местното предприятие, което осъществява електронни съобщения (местният кабелен оператор). Хотелиерът трябва да знае, че получаването на сигнал от кабелния оператор не означава, че има валидно сключен договор за лицензирано разпространение на ТВ каналите в хотела и включените в тези канали защитени обекти. Различните ТВ канали имат различна политика за разпространение за домакинства и бизнес абонати (хотели, ресторанти, барове и т.н.) Наред с горното, практика е и предприятията, които разпространяват сигнал в домакинства да имат права само за тези домакинства, но не и за хотели. Конкретният модел зависи от бизнес решението на телевизията, която създава съответната програма.

В случай, че предприятието, осъществяващо електронни съобщения (кабелния оператор) предоставя сигнал до даден хотел, то той може да иска такса единствено за техничеки пренос на сигнала до хотела. Самото лицензиране на излъчването на ТВ каналите в хотела най- често се извършва от фирми – представители на съответните ТВ организации, които имат право да разрешават използването на тези ТВ канали. Това право се предоставя от самите ТВ организации, които понастоящем Законът за радиото и телевизията (ЗРТ) нарича доставчици на аудиовизуални медийни услуги.

3. Какви са последиците, ако не се спазват разпоредбите на ЗАПСП?

Една от възможните последици е свързана с налагането на имуществени санкции съгласно чл. 97 от ЗАПСП.

Същевременно обаче е възможно да се предявяват искове за обезщетения, както и да се прилагат принудителни или привременни мерки, предвидени в ЗАПСП.

По смисъла на българското законодателство при проверка от страна на упълномощените за това органи, наказание търпи лицето, което притежава или стопанисва съответния хотел. То е в размер от 2 000 до 20 000 лв. при първо нарушение, и от 3 000 до 30 000 лв. при последващи нарушения.

4. Кой може да извършва проверки в хотел?

Проверки за валидно сключени договори по т. 1 на територията на България могат да извършват служителите на Министерството на Културата. Проверките могат да бъдат съвместно и с други органи на реда (полиция, данъчни служители, представители на СЕМ и т.н).

5. Защо хотелиерите трябва да плащат на организациите за колективното управление на права за публично изпълнение?

Съдът на Европейската общност в Люксембург (ECJ), в свое решение по делото Хотели Рафаел с/у СГАЕ ( Judgements of the European Court of Justice, Case C-306/05, 7 Dec. 2006 – Rafael ./. SGAE and Case C-136/09, 18 Mar 2010 – OSDD /Divani ) прие, че ако един хотел препредава сигнал, чрез инсталирани телевизори на клиенти, пребиваващи в неговите стаи или във всяка друга част на хотела, то се извършва публично препредаване по реда на Art. 3 EU Copyright in the Information Society Directive 2001/29), независимо от техниката, използвана за предаване на сигнала). Така всяка стая, както и всяко общо помещение (като ресторанта на хотела например) представлява публично място, в което, посредством инсталираната техника се препредават ТВ програми. Препредаването е начин на осигуряване на публичен достъп до тези тв програми и включените в тях закриляни обекти и за този вид използване се дължи възнаграждение, отделно от всяко друго.

Close Menu